Constructiv: Voorbeeld attest (tekst kopiëren)

ATTEST van BASISVEILIGHEIDSOPLEIDING

conform KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen (15/04/2023) & CAO van het PC124  (12/05/2022)

 

Hiermee bevestigt de school/centrum .....................................................................................................

 

dat de leerling ...........................................................................................................................................

 

uit het Secundair / Duaal / Volwassenonderwijs / Hoger onderwijs / ................................................ (*)

 

een opleiding volgt in het studiegebied: ..................................................................................................

 en een programma heeft gevolgd dat tegemoet komt aan de voorwaarden gesteld in het Koninklijk Besluit tot vaststelling van een basisveiligheidsopleiding met betrekking tot tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (TMB), dat in werking is getreden op 15 april 2023.

De beoogde basisveiligheidsopleiding is van toepassing op alle personen die op de bouwplaats werken uitvoeren met het oog op het realiseren van het bouwwerk. De basisveiligheidsopleiding heeft een totale duur van tenminste acht uur. De opleiding heeft tot doel de personen die werken uitvoeren op een bouwplaats bewust te maken van de risico’s die aanwezig kunnen zijn op een tijdelijke of mobiele bouwplaats, ongeacht of deze risico’s voortvloeien uit hun eigen activiteiten of uit de activiteiten van andere aannemers die aanwezig zijn of zullen zijn op de bouwplaats.

De doelstellingen van de opleiding hebben onder meer betrekking op:

•        basiskennis van de rol en de taken van de actoren betrokken bij tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;

•        basiskennis betreffende de organisatie van een efficiënte samenwerking op een tijdelijke of mobiele bouwplaats, met het oog op de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats en het welzijn op het werk;

•        basiskennis van de algemene preventiebeginselen;

•        kennis van de toepassing van de passende preventiemaatregelen;

•        het inzicht in en het toepassen van veilig en gezond gedrag op een tijdelijke of mobiele bouwplaats.

Dit programma komt eveneens tegemoet aan de vereisten uit de CAO “Basisveiligheidsopleidingen” van 12/05/2022 van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124), dat bijkomend specifieert dat de opleiding de deelnemers de nodige basiskennis en -vaardigheden moet bezorgen in verband met:

•        wettelijke principes en hiërarchie van de preventiemaatregelen;

•        belang van risicoanalyse voor aanvang van de werken;

•        mogelijke preventieve maatregelen bij risico’s op de bouwplaats;

•        het veilig stellen va de werkplek en desgevallend de installatie;

•        de gebods-, verbods-, en waarschuwingsborden;

•        de aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen voor het uitvoeren van een taak;

•        het veilig werken met hefwerktuigen, aanslagmaterieel, vaste en draagbare machines, alsook met handgereedschap;

•        de noodzakelijke preventiemaatregelen bij het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte

•        de pictogrammen van producten en gevaarlijke eigenschappen;

•        de risico’s en de preventiemaatregelen bij het werken met producten met gevaarlijke eigenschappen;

•        de preventiemaatregelen met betrekking tot risico’s van elektrische werfinstallaties;

•        de juiste handelswijze in geval van een brand op de bouwplaats;

•        de noodprocedures op de bouwplaats;

•        het belang van gedrag, orde en netheid op het veilig werken op de bouwplaats.

Afgevaardigde school/centrum

(Naam en functie) .....................................................................................................................................

 

 Datum: ....../......./.......                                                                                                         Handtekening

 

 * Schrappen wat niet past en/of aanvullen


Weergaven
186 Totaal # weergaven
15 Leden weergaven
314 Openbare weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.

In je website insluiten